การเตรียมตัวเดินทางไปกับทัวร์เกาหลี

เตรียมความพร้อมที่ดี ก่อนเดินทาง ทำให้เราสนุกไปทัวร์เกาหลี ที่เราได้เลือกไว้ได้ ดังนั้นจะขอแนะนำการเตรียมตัวก่อนวันเดินทาง และข้อมูลที่ควรรู้ ถ้าท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ได้ที่ >> click

การเตรียมตัวก่อนวันเดินทาง

ท่านควรจะประมาณค่าใช้จ่ายส่วนตัว และแลกเงินไว้ให้พอสำหรับในการเดินทาง และเผื่อไว้สำหรับช้อปปิ้งด้วย แนะนำว่าควรมีเงินสดพกติดตัวไปอย่างน้อยคนละ 10,000 บาท เผื่อกรณีฉุกเฉิน ต้องใช้เงินสดในการใช้จ่ายต่างๆ การถือบัตรเครดิต ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเช่นกัน (ร้านค้าบางแห่งจะรับบัตรเครดิต แต่บางแห่ง เช่นร้านเล็กๆ จะรับแต่เงินสด) และ ควรให้เบอร์มือถือที่สามารถติดต่อท่านระหว่างดำเนินทัวร์เกาหลีได้ในกรณีฉุกเฉิน (ปกติทางบริษัทฯ จะเก็บบันทึกเบอร์โทรของลูกค้า ตอนที่ทำจองเข้ามา ซึ่งถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทร กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง) นอกจากนี้ หากท่านมีโรคประจำตัว หรือทานอาหารบางประเภทไม่ได้ หรือมีข้อจำกัดทางสรีระร่างกาย หรือจะมีการแยกตัวระหว่างทริป, ญาติมาพบ ควรแจ้งให้ผู้จัดทราบล่วงหน้า (ถ้าท่านต้องการออกนอกกรุ๊ปทัวร์ในระหว่างเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนทำการจอง ซึ่งทางบริษัท ของสงวนสิทธิ์พิจารณารับ หรือไม่เป็นกรณีๆ ไป)

 


วันเดินทาง

ก่อนออกจากบ้าน ควรเตรียมเอกสาร กระเป๋าทุกใบควรผูกป้ายชื่อกระเป๋า (ปกติแล้วทางบริษัทฯ จะจัดสำรองไว้ให้ สามารถรับได้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมือง ในวันเดินทาง) และใส่กุญแจให้เรียบร้อย ทำเช็คลิสต์ สำหรับเอกสารที่จะต้องเตรียมไปในวันเดินทาง ส่วนกระเป๋าสตางค์/เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องประดับ/พาสปอร์ต/บัตรเครดิต/เอกสารสำคัญ/กล้องถ่ายรูป และกล้องวีดีโอ/ยาประจำตัว ควรพกติดตัวเสมอ

การเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน

คณะกรรมการการบินพลเรือน (ซีเอเอซี) ได้ออกกฎใหม่สำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการรักษาความปลอดภัยระดับสากล

 • gel-lawของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สำหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้
 • ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิด – ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)
 • ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสขึ้นเครื่องได้คนละ 1 ถุง โดยต้องแยกออกจากสัมภาระติดตัวอื่น ๆ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ จุดตรวจค้น
 • ของเหลว เจล สเปรย์ที่มีความจุเกิน 100 มิลลิลิตร ต้องบรรจุในกระเป๋าสัมภาระที่ท่านจะบรรทุกลงใต้ท้องเครื่องบิน เพื่อผ่านขั้นตอน เช็ค – อิน เท่านั้น
 • ของเหลวที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกำกับชัดเจน

 

กฎระเบียบจำกัดของเหลวนำขึ้นเครื่องนี้ จะไม่กระทบต่อการช้อปปิ้งซื้อสินค้าปลอดภาษีของลูกค้า แต่ผู้ซื้อจะต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง และไม่ควรเปิดแพ็คเกจออก

น้ำหนัก และขนาดกระเป๋าเดินทางที่สายการบินอนุญาต น้ำหนักสัมภาระที่สามารถฝากใต้ท้องเครื่องได้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน (ไม่ควรเกิน 2 ชิ้น และน้ำหนักรวมแล้วต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม) น้ำหนักกระเป๋าที่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ จะอยู่ที่ไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อท่าน (1 ชิ้น โดยมีขนาดเล็ก สามารถเก็บใส่สัมภาระกระเป๋าเหนือศรีษะ มีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน เช่น ไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน บางสายการบินการเดินทางเป็นครอบครัว หรือหมู่คณะ สามารถแชร์น้ำหนักกระเป๋าได้

 

(หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินจำนวนที่สายการบินกำหนด  ลูกค้าจะต้องชำระให้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน  เคาน์เตอร์เช็คอิน)

เพิ่มเติม โรงแรมทั่วไปในเกาหลีทั้งระดับเฟิรสคลาสถึงดีลักซ์คลาส จะไม่มีพนักงานกระเป๋าคอยบริการ ถ้ากระเป๋าเดินทางของท่านใหญ่มาก และยกไม่ไหว ควรเตรียมสัมภาระใบขนาดกลางเพื่อความสะดวกในการขนย้ายกระเป๋าด้วยตัวท่านเอง (กระเป๋าใบใหญ่สามารถเก็บไว้ที่ใต้ท้องรถ)

**แบตเตอรี่ , แบตสำรอง หรือ พาวเวอร์แบงค์ จะต้องนำติดตัวขึ้นเครื่องเท่านั้น**


 

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือ สนามบินดอนเมือง

ลูกค้าทุกท่านจะต้องมารับเอกสารพร้อมฟังคำชี้แจงต่างๆ จากเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปทัวร์ หรือหัวหน้าทัวร์เกาหลี (ตามใบนัดหมาย ซึ่งทางบริษัท จะส่งให้ประมาณ 5-7 วันก่อนออกเดินทาง บางครั้งช่วง High Season ใบนัดหมายอาจจะส่งล่าช้ากว่านี้) และฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวลูกค้าเอง ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน กระเป๋าทุกใบที่จะฝากใต้ท้องเครื่องบินให้ x-ray ให้เรียบร้อย ก่อนไปยังเคาน์เตอร์ฝากกระเป๋า ของมีคมและวัตถุระเบิดทุกชนิด เช่น มีด กรรไกร ถ่าน ไฟเช็ค จะต้องฝากกับกระเป๋าใหญ่ไปกับใต้ท้องเครื่องบิน 

ให้ทุกท่านรับซองเอกสารจากเจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่ไฮไลท์ไว้ให้ พร้อมเซ็นชื่อ (ลายเซ็นต์จะต้องเหมือนกับหนังสือเดินทาง) ภายในซองประกอบไปด้วย

 • Thai Immigration Bureau   เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก
 • Republic of Korea Immigration Service   เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ บัตรขาเข้า
 • Korea Customs e-Clearance system เอกสารศุลกากรเกาหลี

 

ขั้นตอนการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกไปยังต่างประเทศ  หลังจากได้ทำการโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่องบินแล้ว และได้รับ boarding pass และ passport คืนจากเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป ทัวร์เกาหลี ให้รอฟังคำชี้แจง และเข้าแถวช่องหนังสือเดินทางไทย

 • แสดงหนังสือเดินทาง พร้อม Thai Immigration Bureau (เอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย บัตรขาเข้า/บัตรขาออก) ให้เจ้าหน้าที่
 • ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงประตู (Gate)
 • เมื่อผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกเรียบร้อย ท่านสามารถเดินเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีได้ตามอัธยาศัย โดยต้องตรวจสอบเวลาจากตั๋วเครื่องบินหรือจากจอของสนามบินเพื่อให้ทันขึ้นเครื่อง

 

พยายามให้ไปถึง Gate ก่อนเวลานัดสัก 10-15 นาที เนื่องจากบาง Gate จะใช้เวลาเดินค่อนข้างนาน และปกติ gate จะปิดก่อนเครื่องออกประมาณ 30 นาที

ศุลกากร  ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้อนุญาตให้ซื้อเหล้าได้ 1 ลิตร บุหรี่ 2 คอตตัน เข้า – ออก ประเทศ


ที่สนามบินนานาชาติอินชอน

หลังลงจากเครื่องบิน ให้เตรียมเอกสารเข้าเมือง และอื่น ๆ ให้พร้อม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของประเทศเกาหลีไทยหรือประเทศเกาหลีใต้จะพิจารณาให้เฉพาะผู้เดินทางที่ท่องเที่ยว หรือทำธุรกิจโดยถูกกฏหมายเท่านั้น ที่ผ่านออกนอกเมืองได้ โดยอาจจะพิจารณาจาก (เป็นเอกสารที่ขอเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ก่อนเดินทาง)

 1. หลักฐานการทำงาน เช่น นามบัตร บัตรพนักงาน จดหมายรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)
 2. หลักฐานการเงิน เช่น เงินสดสกุลยูเอสดอลล่าร์หรือสกุลเงินวอน บัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนำติดตัวไปด้วย เป็นต้น
 3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษา (ฉบับจริง) และควรเดินทางกับผู้ปกครอง
 4. นอกจากนี้ ควรเตรียมการแต่งกายที่สุภาพเหมาะสม สำหรับพาสปอร์ตใหม่ ควรนำพาสปอร์ตเล่มเก่าไปด้วย
 5. การแต่งกายที่สุภาพเหมาะสม
 6. ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัว ควรต่อแถวเดียวกัน และไม่ให้บุคคลอื่นมาคั่นกลาง

หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือกรมแรงงานยังสงสัยในความสุจริตของท่าน ท่านอาจถูกปฏิเสธการให้เข้าประเทศเกาหลีใต้

ขั้นตอนการเข้าประเทศเกาหลี ให้เตรียมหนังสือเดินทาง และเอกสารที่ทางบริษัท จัดไว้ให้ (พร้อมเซ็นชื่อ ตามที่แจ้งไว้แล้ว) โดยผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • ด่านสุขภาพ ยื่นเอกสารสอบถามด้านสุขภาพ (Korea Health Questionnaire )
 • ด่านตรวจคนเข้าเมือง เข้าแถวช่อง Foreigner (สำหรับชาวต่างประเทศ) พร้อมยื่น Passport และเอกสารตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้  (Republic of Korea Immigration Service) จากนั้นรับเล่ม Passport กลับมา
 • ด่านศุลกากร เดินเข้าช่องสีเขียว ยื่นเอกสารศุลกากรเกาหลี (Korea Customs e-Clearance system) เพื่อแสดงว่าไม่มีสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ จากนั้นเดินออกมารวมกลุ่มกันด้านนอก ให้ท่านสังเกต ป้ายชื่อบริษัทฯ หรือ ป้ายชื่อคณะ

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ตรวจเช็คจากจอของสนามบินว่าเที่ยวบินที่เดินทางมานั้น สามารถรับกระเป๋าเดินทางได้ที่สายพานช่องใด หรือสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ จากนั้นเดินลงบันไดเลื่อนไปอีกหนึ่งชั้น เพื่อไปรอรับกระเป๋าเดินทางของท่าน (กรุณาตรวจดูกระเป๋าเดินทางให้ดีว่าเป็นของท่าน เพื่อป้องกันการหยิบสลับกัน)


ข้อมูลอื่นๆ ก่อนเดินทางไปกับ ทัวร์เกาหลี

ประเทศเกาหลี (South Korea) ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งความสงบยามเช้า” มีขนบธรรมเนียมที่สืบทอดมายาวนานถึง 5,000 ปี    คนเกาหลีจะเดินเร็วมาก และอาจจะมี การกระทบกระทั่งกัน แต่จะไม่มีการ “ขอโทษ” ถือเป็นเรื่องปกติ

เวลาที่แตกต่าง เกาหลีเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง

 korea-banknote

เงินตราของเกาหลีใต้ สกุลเงิน “วอน” โดยเขียนด้วยตัวอักษรโรมัน “W” ธนบัตรมีราคา 1000, 5000, 10000 วอน เหรียญมีราคา 10, 50, 100, 500 วอน สกุลเงินวอน ต่อเงินดอลล่าร์ => USD 1 = WON 1,230 ต่อ 27-29 บาท ต่อ 1000 วอน บัตรเครดิตคาร์ดสามารถนำไปใช้กับร้านค้าปลอดภาษีหรือร้านค้า ,ห้าง ยกเว้นตลาดพื้นเมือง

อุณหภูมิและการแต่งกาย ดินฟ้าอากาศ เกาหลีมี 4 ฤดู ที่แตกต่างกันชัดเจน สามารถเช็คก่อนเดินทาง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ สภาพอากาศที่เกาหลีใต้ แต่ละฤดู สามารถดูได้ที่ click

ควรเตรียม เสื้อ หมวก ถุงเท้า รองเท้า แบบสวมใส่สบายหรือรองเท้ากีฬาหรือผ้าใบ แว่นกันแดด ครีมทาผิว ลิปมัน แปรงสีฟัน ยาสีฟัน และแชมพูสระผม กล้อง และฟิล์ม

ห้องพัก โทรทัศน์ในห้องพัก ถ้าอยู่ในกรุงโซลมักมีระบบ T.V. paid โดยทั่วไปแชมพู แปรงสีฟัน ที่โกนหนวด โรงแรมมักวางไว้นอกห้องน้ำ หรือที่บนตู้เย็น หากผู้พักนำไปใช้จะต้องเสียค่าบริการ น้ำดื่มที่อยู่ในกาน้ำดื่มฟรี หากต้องการน้ำร้อนให้โทรบอก Room Service หรือวานไกด์ช่วยขอ น้ำจากท่อประปาในห้องพักไม่ควรดื่ม ช่วงฤดูร้อน มีบริการแอร์หรือพัดลม ช่วงฤดูหนาวมีบริการฮีทเตอร์ ช่วงฤดูหนาวมักไม่มีบริการแอร์ แต่จะมีฮีทเตอร์ ถ้าร้อนเกินไปสามารถเปิดหน้าต่างหรือช่องลมออกไปได้ น้ำดื่ม ขนมทานเล่นหรือบะหมี่สำเร็จรูป สามารถซื้อจากร้านสะดวกซื้อใกล้โรงแรม หมายเหตุ น้ำดื่มที่ขายโดยทั่วไปในเกาหลี จะเป็นน้ำแร่ ประมาณขวดละ 500 – 1500 วอนแล้วแต่ยี่ห้อ น้ำอัดลมหรือน้ำผลไม้โดยทั่วไป ประมาณ 700 – 1500 วอนแล้วแต่ยี่ห้อ ห้องน้ำ โดยทั่วไปจะบริการฟรี สามารถเข้าที่สาธารณะ ร้านค้า ใกล้ลานจอดรถ โรงแรมและทั่วไป

ร้านอาหารเกาหลี โดยทั่วไปมักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการ และสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด และมักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่องเคียงแบบต่าง ๆ พร้อมข้าวสวยและน้ำซุป ไม่รวมค่าเครื่องดื่ม โดยทั่วไปน้ำอัดลมประมาณ 2000 – 4000 วอน ส่วนเหล้าเกาหลีพื้นเมืองหรือเบียร์เกาหลีประมาณ 4000 – 5000 วอน ข้อแนะนำ หากท่านมีปัญหาเรื่องอาหาร กรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า อาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งพิเศษระหว่างรับประทานอาหาร กรุณาชำระเองเมื่อท่านสั่งเพิ่ม ในกรณีที่ท่านชอบอาหารรสจัด ท่านสามารถนำเครื่องปรุงไปเองได้ (ห้ามนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ หากศุลกากรพบจะต้องเสียค่าปรับ)

การใช้โทรศัพท์ในประเทศเกาหลี ควรซื้อบัตร 5000 วอน หรือ 1000 วอน โทรจากตู้บัตรโทรศัพท์ซึ่งมีบริการเกือบทุกจุดที่ไปเที่ยวและที่พัก ถ้าโทรจากห้องพักในโรงแรมจะแพงกว่าปกติ 20 – 30 % การโทรศัพท์ด้วยเครื่องโทรศัพท์สาธารณะหรือโทรศัพท์โรงแรม หมุน 001 (หรือ 002 หรือ 008) -66 + รหัสจังหวัด ตัด 0 ข้างหน้าทิ้ง + เบอร์โทรศัพท์บ้าน เช่น โทรเข้ากรุงเทพ หมุน 001-662-123-4567 โทรเข้าชลบุรี หมุน 001-6638-123-456 โทรศัพท์เข้ามือถือ หมุน 001-668 + เบอร์โทรศัพท์มือถือ เช่น 001-668-123-4567

ข้อมูลโทรศัพท์ของ Cat Telecom ระบบ Thailand Directผ่านโอเปอเรเตอร์คนไทยโดยกดเลขหมายจากเครื่องโทรศัพท์สาธารณะทั่วไปของประเทศเกาหลี โทร 00744661ค่าใช้จ่ายนาทีละ 22บาท (หมายเหตุ ค่าบริการต่อสายครั้งละ 100 บาทต่อสายไม่ติด ไม่เสียค่าบริการ)ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ โดยยืมเครื่องจากเจ้าของระบบที่ประเทศไทย ระบบดีแทค จีเอสเอ็ม ต้องทำการขอยืมเครื่องจากเครือข่ายที่เมืองไทยก่อนออกเดินทาง  (เกาหลีใต้ใช้ระบบ CDMA เหมือนประเทศญี่ปุ่น ระบบฮัท สามารถนำเครื่องไปใช้ได้) ทุกระบบจะต้องทำการเปิด International Roaming โดยติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการระบบ GSM โทร.02-271-9000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที (โทรในประเทศ/โทรกลับไทย/รับเข้าจากไทย/ SMS = 15/59/27/7)ระบบ DTAC โทร. 02-202-7000 ค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที / (โทรในประเทศ/โทรกลับไทย/รับเข้าจากไทย / SMS =15/58/28/-)

 

korea-plugระบบไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้ จะใช้กระแสไฟฟ้า 110 หรือ 220 โวล์ต หัวกลมโตเหมือนปลั๊กเตารีด ก่อนเสียบตรวจสอบดูให้แน่ชัดก่อน เพื่อความปลอดภัย (ในโรงแรมเกือบทั้งหมดเป็น 220 โวล์ต)

ธรรมเนียมการทิป โดยปกติร้านอาหาร โรงแรมจะมีบริกรอำนวยความสะดวกน้อยมาก ผู้ใช้บริการต้องดูแลตัวเอง ยกเว้นร้านอาหารใหญ่ โรงแรม เพื่อการขอบคุณในการให้บริการที่ดี ควรเตรียมเป็นธนบัตร (อย่าลืม)  (ท่านสามารถให้มากได้เท่าที่ท่านประทับใจ) เช่น บริกรยกกระเป๋าควรให้ทิป 1,000 วอน ต่อใบใหญ่ ทิปคนขับรถและไกด์โดยทั่วไปวันละ 4,000 วอน เช่น เที่ยว 3 คืน 5 วัน เตรียม 20,000 วอน+ หัวหน้าทัวร์วันละ 50 บาท หรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ เป็นต้น (ค่าทิปของแต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน กรุณาดูรายละเอียดด้านท้ายโปรแกรม)

ในวันกลับ กรุณาเตรียมพาสปอร์ต ให้กับไกด์ท้องถิ่น เพื่อทำการเช็คอินให้กับท่าน ลูกค้าทุกท่านจะต้องนำพาสปอร์ตและบัตรที่นั่งมาชี้กระเป๋าของลูกค้าเองหรือครอบครัวเพื่อทำการส่งกระเป๋าเข้าใต้ท้องเครื่องบินกับเจ้าหน้าที่สายบินโดยตรงในเที่ยวบินขากลับ

 

Tip โปรดเก็บรักษาพาสปอร์ตให้ดีที่สุด หากไปไหนทุกครั้งไม่ควรไปเพียงลำพังและควรนำนามบัตรโรงแรมติดตัวการท่องเที่ยวถือเป็นกำไรชีวิต หากท่านทำใจให้สนุกสนาน และปฏิบัติตามข้อแนะนำพิเศษนี้ ท่านจะเที่ยวอย่างสบายใจ สบายกาย และมีความสุข วัฒนธรรมบางอย่างอาจดูแปลกตาหรือตลก โปรดคิดเสียว่า  เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม บริการในร้านอาหาร และสถานที่ต่างๆ อาจไม่สุภาพอ่อนน้อมหรือบริการทุกอย่างเหมือนเมืองไทย อาหารบางอย่างท่านอาจไม่ชอบ หรือ รสชาติไม่อร่อย โปรดคิดเสียว่าท่านลองมาชิมและลิ้มลองอาหารที่แปลกและใหม่ และเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่าง

 

 Let Go Korea หวังว่าทุกท่านจะได้รับความสนุกสนาน ตลอดการเดินทางเที่ยวเกาหลีในครั้งนี้ เที่ยวเกาหลี เที่ยวกับ Let Go Korea by Letago

korea-respect

ใครสนใจอยากไปทัวร์เกาหลี แต่ไม่ประทับใจกับการบริการของทัวร์ที่อื่นๆ ที่เคยไปด้วย ลองไปทัวร์เกาหลีกับทาง www.letago.com ดูสิครับ 

ค่าบริการในการไปทัวร์เกาหลีของเราไม่แพงเลยนะครับ ลูกค้าที่ไปทัวร์เกาหลีกับทางเราประทับใจกันทุกคนเลยจ้า